Image of Clonroche Mill factory

Privacy Policy

Detta dataskyddsmeddelande (”Meddelande”) beskriver hur bolaget Glanbia Co-Operative Society Limited (”Bolaget”) eller dess dotterbolag (inklusive Glanbia Ireland DAC, Glanbia Foods Ireland Limited och deras dotterbolag) (”Glanbia”, ”vi”, ”oss”), använder personuppgifter som samlas in om dig i samband med ditt besök på www.gainanimalnutrition.com och ditt samröre med oss. 

Glanbia kan komma att ändra detta Meddelande med jämna mellanrum genom att uppdatera denna sida. Du bör därför kolla denna sida emellanåt för att försäkra dig om att du samtycker till eventuella ändringar som gjorts av Glanbia.

Om du är ledamot eller aktieägare i Bolaget eller bedriver affärer med Bolaget eller dess dotterbolag (inklusive Glanbia Ireland DAC, Glanbia Foods Ireland Limited och deras dotterbolag), kommer följande Meddelande reglera hur vi använder och visar dina personuppgifter. Detta Meddelande ger också en sammanfattning av hur Glanbia använder personuppgifter som samlas in på våra webbplatser som www.glanbiaconnect.comwww.glanbiaireland.com, www.glanbiairelandingredients.com, www.avonmore.ie och www.trulygrassfed.com (”Glanbia-webbplatser”). 

Glanbia ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med detta Meddelande, och du kan ställa frågor om detta Meddelande till: 

Fullständigt namn på juridisk person: Glanbia Ireland DAC

Adress: Glanbia House, Kilkenny, IrelandE-postadress:  hello@glanbiaconnect.com

Telefonnummer: 0818 321 321

Glanbia gör allt för att skydda dina rättigheter i enlighet med dataskyddslagarna och se till att dina personuppgifter är säkra. För att förebygga obehörig åtkomst eller offentliggöranden har vi vidtagit lämpliga fysiska, elektroniska och administrationsåtgärder för att skydda och hålla informationen vi samlar in och behandlar säker, i enlighet med dataskyddslagar. Syftet med detta Meddelande är att informera dig om vad vi gör med dina personuppgifter i samband med att du har kontakt med oss. 

1.​DATA VI SAMLAR IN

Glanbia kan samla in eller generera följande kategorier av personuppgifter om dig:

•​Identitetsuppgifter som namn, mellannamn, efternamn.

•​Identitetsuppgifter som födelsedag, personnummer och, i vissa fall, certifierade kopior av identifikationsbevis som t.ex. pass eller räkningar.

•​Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress.

•​Ekonomisk information som dina bankkontouppgifter för att förenkla utbetalningar från Glanbia, dina kortuppgifter för att förenkla dina betalningar till Glanbia och, där det är tillämpligt, annan ekonomisk information som din kreditgräns, Bolagets utdelning och aktieägande. 

•​Uppgifter om ditt kund-/affärskonto inklusive kund-/affärsnummer, boskapsnummer och andra personuppgifter som har att göra med ditt kund-/affärskonto. 

•​Information om hur du efterföljer gällande lagstiftning inom hälsa och säkerhet. 

•​Teknisk information som vi kan komma att samla in om din enhet när du besöker Glanbia-webbplatser. Detta kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp och webbläsarversion, tidzonsinställning och plats, webbläsarens plugin-typer och versioner, operativsystem och plattform.

•​Tävlings- eller marknadsföringsinformation när du deltar i en tävling eller kampanj som Glanbia organiserar. 

Vi kan också ta emot personuppgifter om dig (t.ex. om ditt boskap, hur hållbar din gård är och/eller hur du efterföljer lagstiftningen) från tredje part som t.ex.: 

•​Statliga och statligt ägda myndigheter som Bord Bia, Teagasc och Department of Agriculture, Food and the Marine.

•​Branschintressenter som t.ex. the Irish Cattle Breeding Federation (ICBF). 

2.​VAD VI GÖR MED INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

Vi använder denna information för att ge dig omfattande service som en ledamot i Bolaget, eller för dina individuella affärer med Glanbia, samt för att försäkra dig om att våra tjänster hanteras på bästa möjliga sätt. Vi använder dina personuppgifter i många olika syften, som t.ex.: 

•​för att kunna föra interna protokoll över köp och kontrollera leveranserna.

•​för att kunna utföra våra plikter som uppstår i samband med dina intressen i Glanbia inklusive:

•​avtal med mjölkleverantörer,

•​avtal med spannmålsleverantörer,

•​försäljning till kunder och kontohantering, och 

•​behandling och underhåll av uppgifter om aktieägare/ledamöter.

•​för att kunna meddela dig om ändringar och uppdateringar gällande våra produkter och tjänster, eller annan relevant information.

•​för att kunna kontakta dig via digitala verktyg (e-post eller SMS) med information som är relevant för dig som ledamot inom Bolaget, leverantör eller individuell handel med Glanbia. 

•​för att kunna använda information som tillhandahålls via våra digitala kanaler för att anpassa Glanbia-webbplatser enligt dina intressen.

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen men kan, i vissa fall, behandla dina personuppgifter baserat på andra rättsliga grunder när det är lämplig.  Våra rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter inkluderar:

•​berättigat intresse: vi behandlar dina personuppgifter enligt våra legitima affärsintressen, inklusive, men inte begränsat till att föra interna protokoll för att kunna ge dig stöd och bibehålla ditt förhållande med Glanbia som leverantör, kund eller affärspartner. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på denna grund, och information om hur du går till väga för att invända finns i avsnitt 7 i detta Meddelande. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen överväger vi alltid den potentiella inverkan de kan ha på dig och dina dataskyddsrättigheter. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i fall där inverkan på dig väger tyngre än våra intressen (såvida vi inte har ditt godkännande eller i fall då det krävs eller godkänns av lagen).

•​ingående eller genomförande av ett avtal: vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att ingå och genomföra avtal med dig. T.ex. om du ingår ett avtal som mjölkleverantör, spannmålsleverantör eller andra överenskommelser med Glanbia. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter i detta syfte kommer vi inte kunna ingå avtal med dig.

•​fullgöra en rättslig förpliktelse: det kan hända att vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt irländsk eller europeisk lag.

•​rättsliga anspråk: det kan hända att vi behöver behandla dina personuppgifter för att etablera, utreda, utföra eller försvara en rättslig förpliktelse.

Under vissa begränsade omständigheter kan vi komma att behandla dina personuppgifter baserat på ditt givna samtycke. T.ex. när vi skickar ut material från säljkampanjer eller direkt marknadsföring gör vi det baserat på ditt samtycke. Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 7 i detta Meddelande. Vid direkt marknadsföring kommer vi att fråga dig om du vill sluta prenumerera eller avsäga dig framtida marknadsföring vid varje utskick. Observera att processer som behandlats före ditt återtagande kommer fortsätta vara giltiga.

3.​LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Glanbia kommer lagra dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla syftena som beskrivs i detta Meddelande, för att uppfylla juridiska och reglerande krav och för aktieägare/ledamöter. Vi lagrar också dina uppgifter för att underhålla ett register över affärshistorik och för ledamöternas förmån, i minst 7 år efter ditt samröre med Glanbia. 

4.​ÄNDRING AV BEHANDLINGSSYFTEN

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften vi samlade in dem, för ett juridiskt eller reglerande krav, eller berättigade intressen att använda dem som stämmer överens med det ursprungliga syftet. Om vi behöver använda dina personuppgifter i orelaterade syften kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter att vi gör det. Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med reglerna ovan, där det krävs eller tillåts enligt lag.

5.​DELNING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut några eller alla dina personuppgifter till följande parter: 

•​Computershare: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter för att möjliggöra att andelar i Glanbia plc ska kunna tilldelas dig i utbyte mot en del av dina bolagsandelar där Bolagets ledamöter godkänner en ”avknoppning” av andelar i Glanbia plc i utbyte mot bolagsandelar. 

•​Revenue Commissioners (den irländska myndigheten Revenue): Enligt krav från juridiska eller lagstadgade förpliktelser.  Beroende på ditt specifika godkännande och att du tillhandahåller ditt personnummer, kan vi komma att lämna ut information om dina överföringar av Bolagets andelar för att kunna betala relevanta stämplingsavgifter åt dig. 

•​Tillsynsorgan/statliga myndigheter som Bord Bia och Department of Agriculture, Food and the Marine som är involverade i servicekedjorna för mejeri, jordbruk och konsumentens livsmedel.

•​Externa testlaboratorier som har underavtal med Glanbia, som t.ex. Teagasc, som ett tillägg till egna laboratorietjänster och för att uppfylla rättsliga förpliktelser

•​Branschintressenter som t.ex. the Irish Cattle Breeding Federation (ICBF). 

•​Professionella rådgivare som t.ex. advokater, banktjänstemän, finansiella rådgivare, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller oss banktjänster, finansiella, juridiska, försäkrings-, rådgivnings-och redovisningstjänster.

•​IT och tekniska serviceleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster och tekniska tjänster åt Glanbia.

•​Serviceleverantörer som t.ex. leverantörer av betalningstjänster, postutdelning och marknadsföring.

•​Tredje parter, till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vårt företag eller våra tillgångar.

6.​ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Vissa mottagare, t.ex. vissa av våra tredjepartsleverantörer, kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EES i ett land som inte tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. När sådan överföring sker har vi som policy att använda ett lämpligt överföringskontrakt som t.ex. Europeiska kommissionens standardkontrakt. Om du vill ha mer information om sådan överföring kan du kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 7 i detta Meddelande.

7.​KONTROLLERA DINA PERSONUPPGIFTER

Du har många rättigheter när det gäller dina personuppgifter, vilka du kan se nedan. Observera att dessa rättigheter kanske inte gäller under vissa omständigheter. Du har:

•​rätt till tillgång: du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Vi tar endast ut en avgift för en sådan förfrågan om vi tycker att din förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig.

•​rätt till rättelse: du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter vi har om dig.

•​rätt till radering: du kan begära att vi raderar personuppgifter vi har om dig under vissa omständigheter. 

•​rätt till begränsning av behandling: du kan begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

•​rätt till dataportabilitet: du kan begära att dina personuppgifter levereras till dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format och överföra dina personuppgifter till en annan ansvarig under vissa omständigheter där det är tekniskt genomförbart.

•​rätt att invända: du kan när som helst invända mot var vi behandlar dina personuppgifter på rättslig grund för våra berättigade intressen eller var vi behandlar dina personuppgifter för syften av direktmarknadsföring. Observera att Glanbia inte tar beslut enbart grundat på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilka har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverkar dig.

Du kan utöva vilken som helst av dessa rättigheter genom att skicka in en förfrågan:

Fullständigt namn på juridisk person: Glanbia Ireland DAC

Adress: Glanbia House, Kilkenny, Ireland

E-postadress:  hello@glanbiaconnect.com

Telefonnummer: 0818 321 321

Vi kommer att informera dig om vilka åtgärder som utförts på din förfrågan i relation till dessa rättigheter utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från att vi tog emot din förfrågan. Vi kan utöka detta till 2 månader vid behov, vi kommer dock att informera dig om så skulle ske. Observera att vi kan komma att be dig identifiera dig när du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter. Du har också rätt att framföra klagomål till Dataskyddsmyndigheten. För mer information, se www.dataprotection.ie.